Davranış Kodu

Scroll

Davranış Kodu

Reynaers Alüminyum’un bu Davranış Kodu, şirketimiz ve tüm paydaşlarımız arasında güvenliği ve güvenilirliği garanti altına alan temel taahhüttür. Çalışanlara, tedarikçilere, hissedarlara, ticari ortaklara ve içinde çalıştığımız topluluklara karşı taşıdığımız sorumluluğun tamamen farkındayız. Bu nedenle, bu Davranış Kodu’nun temel amacı, dünya çapında Reynaers Alüminyum adına veya lehine hareket eden tüm kişilerin faaliyetlerini etik değerler gereğince, yasalara, düzenlemelere, açık politikalara ve yönergelere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaktır. Öte yandan, tüm iş ortaklarımızdan da bu belgede belirtilen ve çevrimiçi olarak erişilebilen aynı ilkelere saygı göstermelerini ve bu ilkelere göre hareket etmelerini bekliyoruz.

Kapsam

Davranış Kodu, geçici personel dahil dünya çapındaki tüm Reynaers Alüminyum çalışanları ve tüm Reynaers Alüminyum tedarikçileri ve alt yüklenicileri için geçerlidir.

Tüm çalışanların günlük faaliyetlerinde sağduyulu ve düşünceli olmaya çabalamak gibi net bir amacı vardır. Bu belgede belirtilen bir dizi kural onlara yol gösterici olacaktır:

 • Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza saygı ve adil muamele;
 • Adil rekabet ve serbest piyasa ilkelerini garanti altına almak adına yolsuzluk faaliyeti veya antitröst yasaların ihlaline mahal verilmemesi;
 • Sürdürülebilir ekonomik iş ortamını sağlamak ve çevresel risklerden kaçınmak için doğal kaynaklara saygı duymak ve çevre kanunlarına uymak;
 • Veri koruma, fikri mülkiyet ve gizlilik yasalarına saygı;
 • İlgili tüm yasalara, politikalara ve düzenlemelere uygunluk.

Reynaers Alüminyum herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle bu Davranış Kodu’nu değiştirme hakkını saklı tutar.

Saygı ve Adil Muamele

Tüm çalışanların, meslektaşlarına, iş bağlantılarına, herhangi bir yabancı kültürden ve geçmişten gelen kişilere saygılı davranması ve çalışması beklenir. Bu doğrultuda, meslektaşların veya iş ortaklarının saldırgan veya aşağılayıcı olarak değerlendirebileceği hiçbir taciz, ayrımcılık veya diğer davranışları kabul etmiyoruz.

Reynaers Alüminyum, hiçbir ayrım olmaksızın tüm bireylere değer veren, çeşitlilik ve kapsayıcı bir çalışma kültürü için çabalamaya kararlıdır. Bu anlamda Reynaers Alüminyum, eşit istihdam fırsatları sunar ve tüm çalışanlara adil davranır.

Adil Rekabet ve Antitröst Yasalara Bağlılık

Reynaers Alüminyum; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş bağlantıları ile çalışırken en yüksek adil davranış standartlarını taahhüt eder. Tüm Reynaers Alüminyum çalışanlarının serbest rekabete saygı göstermesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi uluslararası rüşvetle mücadele standartlarının yanı sıra yerel yolsuzlukla mücadele yasalarına uyması beklenir. Üçüncü şahıslarla rekabeti engelleyici anlaşmalara dahil olmaları ve kendileri için (veya herhangi bir yakın ilişkiler için) uygunsuz avantajlar aramaları veya kabul etmeleri yasaktır. Reynaers Alüminyum herhangi bir yolsuzluğa, rüşvete veya herhangi bir yasadışı avantaj verilmesine tolerans göstermez. Hem iş ortaklarına hem de kamu görevlilerine karar verme sürecini etkilemek amacıyla vaat edilen veya alınan her türlü fayda yasaktır. Hediye veya diğer iyilik teklifleri, yalnızca yerel olarak kabul edilen iyi iş uygulamalarına uymaları ve hem değer hem de sıklık açısından şeffaf ve makul olmaları ve herhangi bir geri dönüş beklentisi olmaksızın verilebilir veya verilebilir.

Reynaers Alüminyum, iş faaliyetlerimiz ve performansımızla ilgili bilgileri geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak açıklamayı taahhüt eder. Reynaers Aluminium çalışanları, kişisel veya herhangi bir üçüncü şahıs menfaati için şirket bilgilerini veya şirket mülkiyetini kötüye kullanmayacaktır

Doğal Kaynaklara Saygı Gösterme ve Çevresel Risklerden Kaçınma

Reynaers Alüminyum, sürdürülebilir çözümler tasarlamaya sıkı sıkıya bağlıdır ve doğal kaynaklar açısından enerji verimli sistemleri araştırmak ve geliştirmek için büyük çaba gösterir. Bu, tüm geçerli çevre yasalarına, yönetmeliklerine ve standartlarına uyduğumuz, aynı zamanda çevreye yönelik olası tehlikeleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için etkili bir çevre yönetim sistemi uyguladığımız anlamına gelir. Bu anlamda Reynaers Alüminyum, tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınmayı ve bunları tehlikeli olmayan (tercih edilen) veya daha az tehlikeli alternatiflerle değiştirmeyi taahhüt eder.

Güvenli kullanım, taşıma, depolama, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve bertarafı sağlamak için, çevreye salındığında tehlike oluşturan maddeleri belirler, ortadan kaldırır, yönetir ve geri dönüşüm ve bertaraf için geçerli etiketleme yasaları ve düzenlemelerine uyuyoruz. Üretim ve bakım süreçlerinde uygun koruma önlemlerini uygulayarak ve malzemeleri geri dönüştürerek, yeniden kullanarak veya ikame ederek su ve enerji dahil her türden israfı azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Veri Koruma, Fikri Mülkiyet ve Gizlilik Yasaları

Fikri mülkiyet haklarının korunması, verilerin korunması ve Reynaers Alüminyum çalışanlarının, tedarikçilerinin ve diğer iş ortaklarının gizliliğine saygı gösterilmesi tüm tarafların (ister veri denetleyici ister veri işlemci olarak) sorumluluğundadır. Tüm bilgiler ve fikri mülkiyet hakları meşru bir şekilde kullanılmalı, kötüye kullanımdan kaçınılarak zarar görme önlenmeli, bu aksiyonlarda dikkatli ve saygılı olunmalıdır. Yetkisiz bilgi aktarımı kesinlikle yasaktır.

Reynaers Alüminyum, tüm tedarikçileri ile özel bir Gizlilik Anlaşması (veya benzer sözleşme hükümleri) imzalar.

Diğer Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk

Reynaers Alüminyum, aşağıda açıkça belirtilen tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder:
 

İşçi ve insan hakları
Ulusal yasa ve uygulamaya uygun olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ilkelerini destekleyin ve bunlara göre hareket edin. Bu özellikle şunlar için geçerlidir:

 • Çocuk işçi:
  Hiçbir durumda 15 yaşın altındaki kişilerin çalışmasına veya istihdamına izin verilmeyecektir. Aksi, reşit olmayanların zorunlu eğitim gerekliliklerine uymasını engeller ve sağlıklarına veya gelişimlerine zararlıdır.
 • Zorla çalıştırma:
  Her durumda zorla veya zorunlu çalıştırma yasaktır.
 • Tazminat ve çalışma saatleri:
  Çalışanlara zamanında ödeme yapılmalı ve çalışma saatleri, ücretler, sosyal haklar ve tatil süresi ile ilgili ulusal yasa ve düzenlemelere uymalıdır.


Sağlık ve güvenlik
Geçerli iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uyun. Kazaları ve yaralanmaları önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayın.

 • Mesleki yaralanma ve kimyasal maruziyetin önlenmesi:
  Mümkün olduğunca fiziksel ve kimyasal tehlikeleri ortadan kaldırın, mesleki yaralanma ve hastalıkları işlemek, izlemek ve raporlamak için prosedürler oluşturun. Her durumda, çalışanlar uygun kişisel koruyucu ekipmanı almalıdır. Çalışanların, yönetim endişelerini yeterince ele almasına kadar, misilleme korkusu olmaksızın güvenli olmayan çalışma koşullarını reddetme hakkına sahip olmalıdır.
 • Acil durum önleme ve hazırlık:-
  Acil durum planlarını ve müdahale prosedürlerini uygulayarak acil durumları öngörün, tanımlayın, değerlendirin ve etkilerini en aza indirin.
 • Ergonomi:
  Elle malzeme taşıma, ağır kaldırma, uzun süre ayakta durma, tekrarlayan veya son derece zorlayıcı montaj görevleri dahil fiziksel olarak zorlu görevlerde çalışanların maruziyetini tanımlayın, değerlendirin, kontrol edin ve iyileştirin.

Tax
Reynaers Alüminyum, etik vergi davranışı sergiler ve değer kattığı ülkelerde uygun miktarlarda vergi öder. Hükümetlerle güçlü bir ilişki sürdürüyoruz. Şeffaflık ve güven, iş ilkelerimize ve kurumsal kültürümüze dahil edilmiştir. Bu anlayış, dünya çapındaki mali otoritelerle etkileşim kurma şeklimizde önemli bir rol oynar. Reynaers Alüminyum, her zaman tüm geçerli (vergi) yasa ve yönetmeliklerine uygun hareket eder. Yasanın lafzına olduğu kadar ruhuna da uymayı hedefliyoruz. Vergi durumunu planlamayla ilgili her türlü eylem, normal iş akışıyla ve genel grup stratejimizle uyumlu olmalıdır.

Tedarikçilere ve alt yüklenicilere uygulanabilirlik

Tüm tedarikçilerimizden (serbest çalışanlar dahil), iş ortaklarımızdan ve onların alt yüklenicilerinden bu Davranış Kodu’ndaki kurallara tam olarak saygı göstermelerini, bunlara göre hareket etmelerini ve bu gereklilikleri kendi tedarik zincirlerine kademelendirmelerini bekliyoruz.

'Doğal kaynaklara saygı gösterme ve çevresel etkilerden kaçınma' konusuyla ilgili olarak, tedarikçiler tehlikeli maddelerin kullanımını düzenli olarak gözden geçirecek ve bunları tehlikeli olmayan (tercih edilen) veya daha az tehlikeli alternatiflerle değiştirecektir.

Reynaers Aluminium tarafından talep edilmesi halinde, bu Davranış Kodu’na hem tedarikçilerin hem de alt yüklenicilerin tam olarak uyması adına, tedarikçinin attığı adımlarla ilgili bireysel değerlendirme anketi doldurmasını isteyecektir.

Tedarikçiler, Reynaers Alüminyum'un tesislerini inceleyerek, kayıtları, politikaları ve uygulamaları gözden geçirmesine ve personelle görüşerek bu Davranış Kodu’na uyumunu denetlemesine izin verecektir. Tedarikçilerden tesislerine, kayıtlarına, belgelerine hızlı erişim sağlamaları ve personeli tarafından gerekli yardımı sağlamaları beklenmektedir.

Reynaers Alüminyum herhangi bir uyumsuzluk tespit ederse, tedarikçiler Reynaers Alüminyum tarafından onaylanan bir iyileştirme planını incelemek ve uygulamak için hazır olmalı ve buna izin vermelidir.

Herhangi bir sözleşme şartına tabi olarak, bir tedarikçi bu Davranış Kodu’na uymazsa, Reynaers Alüminyum tedarik ilişkisini sona erdirebilir. Uygunsa Reynaers Alüminyum, Davranış Kodu’nun herhangi bir konuda ihlalini ilgili yetkililere bildirebilir.

Hiçbir hak oluşturmama

Bu Davranış Kodu, Reynaers Alüminyum çalışanlarını ve temsilcilerini yöneten bazı temel Reynaers Alüminyum ilkeleri, politikaları ve prosedürlerinin bir ifadesidir. Herhangi bir müşteri, tedarikçi, rakip, hissedar veya başka herhangi bir kişi veya kuruluş için herhangi bir hak yaratmaz.